Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3449/86 της Επιτροπής της 12ης Νοεμβρίου 1986 περί καθορισμού των εισφορών κατά την εισαγωγή για τη λευκή ζάχαρη και την ακατέργαστη ζάχαρη