2009/362/ES: Rozhodnutie Komisie z  30. apríla 2009 , ktorým sa povoľuje umiestnenie lykopénu ako novej zložky potravín na trh podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 [oznámené pod číslom K(2009) 3149]