2009/362/EK: Komisijas Lēmums ( 2009. gada 30. aprīlis ), ar ko atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 258/97 kā jaunu pārtikas produktu sastāvdaļu atļauj laist tirgū likopēnu (izziņots ar dokumenta numuru C(2009) 3149)