2009/362/EY: Komission päätös, tehty 30 päivänä huhtikuuta 2009 , luvan antamisesta lykopeenin saattamiseksi markkinoille elintarvikkeiden uutena ainesosana Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 258/97 mukaisesti (tiedoksiannettu numerolla K(2009) 3149)