2009/362/EÜ: Komisjoni otsus, 30. aprill 2009 , millega antakse luba lükopeeni turuleviimiseks toidu uuendkoostisosana Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 258/97 alusel (teatavaks tehtud numbri K(2009) 3149 all)