Voorstel voor een BESCHIKKING VAN DE RAAD waarbij Ierland wordt gemachtigd een der bijzondere maatregelen toe te passen in overeenstemming met artikel 22, lid 12, van de Zesde Richtlijn 77/388/EEG van de Raad van 17 mei 1977 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen der Lid-Staten inzake omzetbelasting, zoals gewijzigd bij Richtlijn 91/680/EEG van de Raad van 16 december 1991