Vec C-49/19: Žaloba podaná 25. januára 2019 – Európska komisia/Portugalská republika