Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2017/1851 av den 11 oktober 2017 om ändring av bilaga II.E till beslut 92/260/EEG vad gäller de krav som rör afrikansk hästpest hos registrerade hästar som tillfälligt förs in från Algeriet, Kuwait, Marocko, Oman, Qatar, Tunisien och Turkiet, och om ändring av bilaga I till beslut 2004/211/EG vad gäller posten för Förenade Arabemiraten i förteckningen över tredjeländer och delar av tredjeländer från vilka import till unionen av levande hästdjur och av sperma, ägg och embryon från hästdjur tillåts [delgivet med nr C(2017) 6775] (Text av betydelse för EES. )$