Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/1902 (2019. gada 7. novembris), ar ko nosaka tehnisko rezervju un pamata pašu kapitāla aprēķināšanas tehnisko informāciju pārskatu sniegšanai saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/138/EK par uzņēmējdarbības uzsākšanu un veikšanu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas jomā ar atsauces datumiem no 2019. gada 30. septembra līdz 2019. gada 30. decembrim (Dokuments attiecas uz EEZ)