Komisijos Įgyvendinimo Reglamentas (ES) 2019/1902 2019 m. lapkričio 7 d. kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/138/EB dėl draudimo ir perdraudimo veiklos pradėjimo ir jos vykdymo nustatoma techninė informacija, naudojama techniniams atidėjiniams ir pagrindinėms nuosavoms lėšoms, pateiktiniems ataskaitose, kurių ataskaitinės datos yra nuo 2019 m. rugsėjo 30 d. iki 2019 m. gruodžio 30 d., apskaičiuoti (Tekstas svarbus EEE)