Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1902 на Комисията от 7 ноември 2019 година за определяне на техническата информация, необходима за изчисляването на техническите резерви и основните собствени средства за целите на отчитането с референтни дати в периода 30 септември 2019 г. — 30 декември 2019 г. в съответствие с Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно започването и упражняването на застрахователна и презастрахователна дейност (текст от значение за ЕИП)