Μη διατύπωση αντιρρήσεων σε μια κοινοποιηθείσα συγκέντρωση (Υπόθεση COMP/M.2611 — Schroder Ventures/Goldman Sachs/Cognis) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)