Υπόθεση C-610/15: Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Hoge Raad der Nederlanden (Κάτω Χώρες) στις 18 Νοεμβρίου 2015 — Stichting Brein κατά Ziggo BV και XS4All Internet BV