Komission asetus (EY) N:o 1370/95, annettu 16 päivänä kesäkuuta 1995, yksityiskohtaisista säännöistä vientitodistusjärjestelmän soveltamiseksi sianliha-alalla