Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1370/95 της Επιτροπής της 16ης Ιουνίου 1995 για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του καθεστώτος των πιστοποιητικών εξαγωγής στον τομέα του χοιρείου κρέατος