2009/811/EÜ: Komisjoni otsus, 2. oktoober 2009 , teatavate liikmesriikide riiklikele programmidele kalandussektori andmete kogumiseks, haldamiseks ja kasutamiseks 2009. aastal antava ühenduse rahalise toetuse kohta (teatavaks tehtud numbri K(2009) 7424 all)