Решение на Съвета от 29 ноември 2004 година относно подписването на Споразумение между Европейската общност и Княжество Лихтенщайн за предвиждане на мерки, равностойни на установените в Директива 2003/48/ЕО на Съвета относно данъчното облагане на доходи от спестявания под формата на лихвени плащания, и одобряването и подписването на придружаващия Меморандум за разбирателство$