Υπόθεση Τ-171/02: Προσφυγή της Regiona Autonoma della Sardegna κατά της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων που ασκήθηκε στις 6 Ιουνίου 2002