ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ E-1714/01 υποβολή: Erik Meijer (GUE/NGL) προς την Επιτροπή. Αποκλίνουσες ανάγκες ως προς τα επίπεδα των επιτοκίων λόγω της χρονικά και γεωγραφικά διαφορετικής οικονομικής ανάπτυξης.