Ανακοίνωση προς τα πρόσωπα, τις οντότητες και τους φορείς στους οποίους εφαρμόζονται τα περιοριστικά μέτρα που προβλέπονται στην απόφαση 2011/101/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2021/258 του Συμβουλίου και στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 314/2004 του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) 2021/251 του Συμβουλίου, σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης στη Ζιμπάμπουε 2021/C 59/02