2000/475/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 24ης Ιανουαρίου 1999, σχετικά με διαδικασία δυνάμει του άρθρου 81 της συνθήκης ΕΚ και του άρθρου 53 της συμφωνίας ΕΟΧ (Υπόθεση IV.F1/36.718 - CECED) [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(1999) 5064] (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (Το κείμενο στην αγγλική γλώσσα είναι το μόνο αυθεντικό)