Ανακοίνωση προς τα πρόσωπα έναντι των οποίων εφαρμόζονται τα περιοριστικά μέτρα που προβλέπονται στην απόφαση 2013/798/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, όπως εφαρμόζεται με την εκτελεστική απόφαση 2014/863/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, και στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 224/2014 του Συμβουλίου, όπως εφαρμόζεται με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1276/2014 του Συμβουλίου, σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία