Απόφαση αριθ. 2/2017 της μεικτής επιτροπής που συστάθηκε στο πλαίσιο της συμφωνίας για την αμοιβαία αναγνώριση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Καναδά, της 12ης Σεπτεμβρίου 2017, σχετικά με τον κατάλογο των φορέων διαπίστωσης της συμμόρφωσης βάσει του τομεακού παραρτήματος για το τηλεπικοινωνιακό τερματικό υλικό, το υλικό πληροφορικής και τους ραδιοπομπούς [2017/1755]