Provedbena odluka Komisije (EU) 2018/1803 оd 20. studenoga 2018. o odobrenju Francuskoj da sklopi sporazum sa Saint-Barthélemyjem, Saint-Pierre-et-Miquelonom, Novom Kaledonijom, Francuskom Polinezijom odnosno Wallisom i Futunom prema kojem se prijenosi novčanih sredstava između Francuske i svakog od tih područja tretiraju kao prijenosi novčanih sredstava unutar Francuske, na temelju Uredbe (EU) 2015/847 Europskog parlamenta i Vijeća (priopćeno pod brojem dokumenta C(2018) 7434)