Υπόθεση C-579/18: Απόφαση του Δικαστηρίου (ένατο τμήμα) της 17ης Οκτωβρίου 2019 [αίτηση του Cour d’appel de Liège (Βέλγιο) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] – Ministère public, Ministre des Finances du Royaume de Belgique κατά QC, Comida paralela 12 (Προδικαστική παραπομπή – Ειδικοί φόροι κατανάλωσης – Οδηγία 2008/118/ΕΚ – Άρθρα 8 και 38 – Οφειλέτης των ειδικών φόρων κατανάλωσης κατόπιν παράτυπης εισαγωγής προϊόντων στο έδαφος κράτους μέλους – Έννοια – Αστική ευθύνη εταιρίας για τις πράξεις που τέλεσε ο διαχειριστής της)