Komisijas Lēmums (2005. gada 3. jūnijs), ar ko paredz veterināros noteikumus un veterināro sertifikātu paraugus to gaļas produktu ievešanai no trešām valstīm, kas paredzēti lietošanai pārtikā, un atceļ Lēmumus 97/41/EK, 97/221/EK un 97/222/EK (izziņots ar dokumenta numuru K(2005) 1616) (Dokuments attiecas uz EEZ) (2005/432/EK)