Komisijas Lēmums (2008. gada 12. jūnijs), ar ko izveido īpašu kontroles un inspekcijas programmu attiecībā uz Baltijas jūras lašu un mencu krājumiem (izziņots ar dokumenta numuru K(2008) 2558) (2008/589/EK)