Υπόθεση C-530/06: Διάταξη του Προέδρου του Δικαστηρίου της 22ας Οκτωβρίου 2007 — Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Ιταλικής Δημοκρατίας