2009/455/ΕΚ: Απόφαση αριθ. 2/2008, της 16ης Μαΐου 2008 , της επιτροπής για την ενημέρωση του καταλόγου νομοθετικών πράξεων αναφοράς στη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας για την αμοιβαία αναγνώριση στον τομέα της εκτίμησης της συμμόρφωσης