Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 420/2008 του Συμβουλίου, της 14ης Μαΐου 2008 , για την αναπροσαρμογή, από 1ης Ιουλίου 2007 , των αποδοχών και των συντάξεων των υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων