Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 438/2009 της Επιτροπής, της 26ης Μαΐου 2009, για το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης κοινοτικών δασμολογικών ποσοστώσεων ταύρων, αγελάδων και δαμαλίδων, άλλων πλην των προοριζόμενων για σφαγή, ορισμένων αλπικών και ορεσίβιων φυλών