Förstainstansrättens dom av den 27 juni 2001 i mål T-214/00: X mot Europeiska gemenskapernas kommission (Tjänstemän — En tjänsteman förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna i ett mål i en tidigare instans — Avdrag på lönen utfört av den institution som är borgenär)