Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/125 z 29. januára 2016, ktorým sa schvaľuje PHMB (1600; 1.8) ako existujúca účinná látka na použitie v biocídnych výrobkoch typov 2, 3 a 11 (Text s významom pre EHP)