Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/125 (2016. gada 29. janvāris), ar ko PHMB (1600; 1.8) apstiprina par 2., 3. un 11. produkta veida biocīdos lietojamu esošo aktīvo vielu (Dokuments attiecas uz EEZ)