Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2016/125, 29. jaanuar 2016, millega kiidetakse heaks olemasoleva toimeaine PHMB (1600; 1.8) kasutamine tooteliikidesse 2, 3 ja 11 kuuluvates biotsiidides (EMPs kohaldatav tekst)