Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2016/125 της Επιτροπής, της 29ης Ιανουαρίου 2016, σχετικά με την έγκριση του PHMB (1600· 1.8) ως υπάρχουσας δραστικής ουσίας για χρήση σε βιοκτόνα των τύπων προϊόντων 2, 3, 11 (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)