Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/125 на Комисията от 29 януари 2016 година за одобряване на PHMB (1600; 1.8) като съществуващо активно вещество за използване в биоциди за продуктови типове 2, 3 и 11 (Текст от значение за ЕИП)