Komission asetus (EY) N:o 2874/2000, annettu 28 päivänä joulukuuta 2000, luvan antamisesta siirtoihin Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien tekstiili- ja vaatetustuotteiden määrällisten rajoitusten rajoissa