Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2874/2000 της Επιτροπής, της 28ης Δεκεμβρίου 2000, για την παροχή άδειας για μεταφορές μεταξύ των ποσοτικών ορίων κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και ειδών ένδυσης καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας