Komisijos reglamentas (ES) 2019/1871 2019 m. lapkričio 7 d. dėl gyvūniniuose maisto produktuose aptinkamų neleidžiamų farmakologiškai aktyvių medžiagų kontrolės atskaitos taškų, kuriuo panaikinamas Sprendimas 2005/34/EB (Tekstas svarbus EEE)