Υπόθεση T-687/15: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 2ας Φεβρουαρίου 2017 — Marcas Costa Brava κατά EUIPO — Excellent Brands JMI (Cremcaffé by Julius Meinl) [Σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης — Διαδικασία ανακοπής — Αίτηση καταχωρίσεως του εικονιστικού σημείου Cremcaffé by Julius Meinl ως σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης — Προγενέστερο εικονιστικό σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης café crem — Σχετικός λόγος απαραδέκτου — Έλλειψη ουσιαστικής χρήσεως του προγενέστερου σήματος — Άρθρο 42, παράγραφος 2, του κανονισμού (EK) 207/2009]