2013/802/ES: ES un Irākas Sadarbības Padomes Lēmums Nr. 1/2013 ( 2013. gada 8. oktobris ), ar ko pieņem tās reglamentu un Sadarbības komitejas reglamentu