2013/802/ΕΕ: Απόφαση αριθ. 1/2013 του Συμβουλίου Συνεργασίας ΕΕ-Ιρακ, της 8ης Οκτωβρίου 2013 , για τη θέσπιση του εσωτερικού κανονισμού του Συμβουλίου Συνεργασίας και της Επιτροπής Συνεργασίας