Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2184/92 της Επιτροπής της 30ής Ιουλίου 1992 για τη θέσπιση συντηρητικών μέτρων όσον αφορά τις αιτήσεις πιστοποιητικών ΣΜΣ που κατατέθηκαν από τις 20 έως τις 24 Ιουλίου 1992 στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων, όσον αφορά την Ισπανία, προερχόμενων από την Κοινότητα των Δέκα