Komission asetus (EY) N:o 1168/1999, annettu 3 päivänä kesäkuuta 1999, luumujen kaupan pitämistä koskevista vaatimuksista