Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1168/1999 της Επιτροπής της 3ης Ιουνίου 1999 για τον καθορισμό των εμπορικών προδιαγραφών για τα δαμάσκηνα