Komission asetus (EY) N:o 1634/2001, annettu 9 päivänä elokuuta 2001, tavallisen vehnän enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 943/2001 tarkoitetun tarjouskilpailun osana