Προηγούμενη γνωστοποίηση συγκέντρωσης (Υπόθεση M.8424 — SGAB/Acciona/SCCN) — Υπόθεση υποψήφια για απλοποιημένη διαδικασία (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ )