Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1186/2002 της Επιτροπής, της 2ας Ιουλίου 2002, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 94/2002 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2826/2000 του Συμβουλίου σχετικά με ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης των γεωργικών προϊόντων στην εσωτερική αγορά