2000/607/EG: Kommissionens beslut av den 27 september 2000 om ändring av förteckningen över områden i Österrike som omfattas av strukturfondernas mål 2 under perioden 2000-2006 [delgivet med nr K(2000) 2730] (Endast den tyska texten är giltig)